Vilkår

Icon paddles

Salgsvilkår for Havpadlerne Færder ved kjøp over internett

Oppdatert 8. mars 2023

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av kurs, workshops, medlemskap, varer og tjenester og for leie av kajakker og annet utstyr gjennom Havpadlerne Færder over nettet. Salgsvilkårene utgjør, sammen med din bestilling, det samlede salgsgrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Havpadlerne Færder, organisasjonsnummer 996 878 872, email havpadlerne@gmail.com, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er person, organisasjon eller firma som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen eller tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen og betalingen er gjennomført. Kjøp må betales før plassen din på kurs er sikret.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Alle produkter kjøpt av Havpadlerne Færder via nettet skal betales via betalingsløsningen Vipps.

6. Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Kurs avholdes på det stedet og til det tidspunktet som er annonsert i beskrivelsen. Vær eller andre uforutsette forhold kan kreve at et kurs på kort varsel må flyttes til et sted i nærheten. Dette vil bli meddelt deltakerne umiddelbart.

Dersom et kurs må avlyses vil Havpadlerne Færder prøve å tilby deltakerne plass på et annet tilsvarende kurs. Dersom dette ikke er mulig eller dersom kjøperen ikke ønsker dette, kan kjøperen få det innbetalte beløpet refundert.

Bestilling av kurs er bindende når bestillingen er akseptert av selgeren. Havpadlerne Færder kan likevel være behjelpelig med å ombooke til et annet kurs dersom det er plasser tilgjengelig.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Angreretten gjelder ikke for påmelding til medlemskap, kurs, eller workshops.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Havpadlerne Færder vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

9 Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen være skriftlig til adressen beskrevet under punkt 2.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til adressen beskrevet under punkt 2.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.